กองคลัง

นางรัศมี หนูราช
ผู้อํานวยการกองคลัง

นางสาวจันทนี  ขานเกตุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
.............................
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวภัณธิรา  กาญจนแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง

 
นางสาวณัฏฐณิชา วิพาทิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นางสาวภัสสดา โทกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได
 
นางสาวภัสสดา โทกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได