กองช่าง

นายจริญญา สายโสภา
ผู้อํานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายจิตติ กองแก้ว
นายช่างโยธาชํานาญงาน

พนักงานจ้าง

นายธนดล  น้อยกัญญา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนิรุต สีจันทวงค์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวรวิวรรณ  คำกันหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ