กองช่าง

นายจริญญา สายโสภา
ผู้อํานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายจิตติ กองแก้ว
นายช่างโยธาชํานาญงาน

พนักงานจ้าง

นายอุทัย วงศ์รัตนะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนิรุต สีจันทวงค์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า