@ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

# หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑

# หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

# หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง

# หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

# หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

# หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน2

# หลักเกณฑ์ให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ1

# หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ2

# นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

# เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

# มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

# มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

# มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

# ประกาศการกำหนดนโยบายคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลเมืองเพีย

# มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง