การเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ ทต.เมืองเพีย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565

การเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ ทต.เมืองเพีย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวได้ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาประกอบการตราเทศบัญญัติให้เหมาะสมกับริบทของท้องถิ่น

@ ร่างเทศบัญญัติ ทต.เมืองเพีย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขม้นบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ. 2565

@ กรุณากรอกแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ ฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565