กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

ภาพกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และปฏิญาณตน
ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี