กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

ภาพกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และปฏิญาณตน

ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง


สังกัดเทศบาลตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี