คณะผู้บริหาร

 นายวุฒิโชติ  สุริยพัฒน์
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเพีย
065-7826961
นายทรงยศ  ธรรมมาจิตร
รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองเพีย
086-6867306
นายสำเนียง  สีดายา
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเพีย
098-2228696
นายปรัชญา  ป้อมเชียงพิณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเพีย
092-9911292
นายบุญมี  เนื่องทะบาล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองเพีย
082-1127107