คณะผู้บริหาร

นายสมเกียรติ ยอดวงค์กอง
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเพีย
นายพงษ์พันธ์ พิมพระ
รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองเพีย
สุพจน์ เทพวงสา
รองนายกเทศมนตรี
นายณรงค์ มูลสมบัติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายวสุรัตน์ มะรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี