@ คู่มือสำหรับประชาชน/มาตรฐานการให้บริการ

– การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2)

– การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

– การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

– การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

– การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

– การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

– การแจ้งขุดดิน

– การแจ้งถมดิน

– การรับชำระภาษีป้าย

– การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

– การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2)