ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมืองเพีย ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต