ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2562

@ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษี ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

@ ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

@ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภาษี ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

@ติดต่อยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ตามกำหนดเวลาได้ที่ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามวัน เวลาราชการ