ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนตอบแบบประเมินของ ปปช.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองเพีย ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

!!! ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนตอบแบบประเมินของ ปปช.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองเพีย ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)