ผู้บริหารฝ่ายประจํา

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว

ปลัดเทศบาลตําบลเมืองเพีย

092-9423532

ว่าง
รองปลัดเทศบาล

..............

นายยุทธศาสตร์  กระพี้สัตย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

087-3209607

นางรัศมี  หนูราช
ผู้อำนวยการกองคลัง

088-3288342

นายจริญญา  สายโสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง

097-3569033