ผู้บริหารฝ่ายประจํา

นายวิสิฐศักดิ์  พิจิตรศิริ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตําบลเมืองเพีย

089-7101738

นายวิสิฐศักดิ์ พิจิตรศิริ
รองปลัดเทศบาล

089-7101738