ผู้บริหารฝ่ายประจํา

นายมณีรัตน์  ราญมีชัย
ปลัดเทศบาลตําบลเมืองเพีย

นายวิสิฐศักดิ์ พิจิตรศิริ
รองปลัดเทศบาล