ผู้บริหารฝ่ายประจํา

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว

ปลัดเทศบาลตําบลเมืองเพีย

092-9423532

นายวิสิฐศักดิ์ พิจิตรศิริ
รองปลัดเทศบาล

089-7101738

นายอธิคม  แก้วบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

099-4633535

นางรัศมี  หนูราช
ผู้อำนวยการกองคลัง

088-3288342

นายจริญญา  สายโสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง

097-3569033