@ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563

# รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562

# มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

# มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

# มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

# มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต#

# มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

# มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี