@ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

– คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง

– ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

– คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหารf

– คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะหลัก

– คู่มือการจัดทำงบประมาณ

– คู่มือการปฏิบัติงานรับเรืองราวร้องเรียน ร้องทุกข์

– คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

– คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชยัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัญ พ.ศ.2560

– คู่มือจัดตั้งสภาเด็ก