@ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเพีย ประจำปี 2564

# ประชุมสภาครั้งแรก

# สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

# สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

# สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

# สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1