สมาชิกสภาเทศบาล

นายวีระยุทธ  ทองนุช
ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองเพีย
นายอดุลย์  ทองอุ่น
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเพีย
นางจุฬาลักษณ์  ผิวขาว
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองเพีย
นางนิตยา  ชมเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายตี๋  เทพวงสา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายไตรภพ  กาลแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายโกศล  คุณาบุญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญเลิศ  ศรีวงษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสายยู  ชนะมาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายโยธิน ตะเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายประภาส  วรรณา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายจำเนียร  ละออ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2