สมาชิกสภาเทศบาล

นายเจียม ว่องไว
ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองเพีย
นายประภาส วรรณา
รองประธานสภา
นายสมภพ บัวคําโคตร
เลขานุการสภา
นายวิจิตร บุบผาพวง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายสุดใจ แสงภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอําพร คํากันหา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมคิด โคตรมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายทองชัย ทีทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญกอง วงศิลปชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายโยธิน ตะเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายไสว โทกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอรรณพ เชื้อทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2