สมาชิกสภา

นายเจียม ว่องไว ตำแหน่ง

ประธานสภาเทศบาล

วิจิตร บุบผาพวง

สมาชิกสภาเทศบาล

สมคิด โคตรมี

สมาชิกสภาเทศบาล

สุดใจ แสงภักดิ์

สมาชิกสภาเทศบาล