สํานักปลัดเทศบาล

นายอําพร ชิณโชติ
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการรักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

 

นายอําพร ชิณโชติ
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

 

นางสาวปิยนุช ขําดี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

 

นายสุริยา สุขรัมย์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

 

นางสาวบัวผัน ชุมแวงวาปี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

ส.อ.ภูวดล สิงหธวัช
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

พนักงานครูเทศบาล

 

นางคมคาย ศิริสวัสดิ์
ครู ค.ศ.2

 

นางสังข์ทอง  ชัยชนะ
ครู ค.ศ.1

 

นางภัณฑิลา มีธรรม
ครูผู้ช่วย

ลูกจ้างประจํา

 

นางดวงเดือน ชินศรี
นักทรัพยากรบุคคล

 

นายวีระพล เรืองเศรษฐี
พนักงานขับรถยนต

 

นายโต บุญสวน
ภารโรง

พนักงานจ้าง

นางสาวบุษบา จูมมาสวง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอุดมพร ชัยชนะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายสงกรานต์ ดาวสว่าง
พนักงานประจํารถขยะ
นางสาววัชรี เกษสว่าง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางเสาวนีย์ ปัญญาใส
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายสุชาติ ปียืน
พนักงานประจํารถขยะ

 

นายวารี ชนะมาร
ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ

 

นางบุญมี มาพลัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นายณัฐพล คนเพียร
พนักงานประจํารถขยะ

 

นางสาวสุนารีย์ เกตุหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางลัคนา ดาวสว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นายสุวิชัย ชนะมาร
พนักงานประจํารถขยะ

 

นายไพรสนธ์ จันนาวัน
พนักงานขับรถประจํารถขยะ

 

นายน้อย โคตรศรี
ยาม
นางภูวัน เทพวงสา
คนงานทั่วไป