สํานักปลัดเทศบาล

 

นายอธิคม  แก้วบุญเรือง
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

 

นางเกษราพร  เถาวัลย์ราช
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

 

นางสาวปิยนุช ขําดี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

 

นายสุริยา สุขรัมย์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

 

ส.อ.ภูวดล สิงหธวัช
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ

 

นางสาวบัวผัน ชุมแวงวาปี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางสาวเรณู  สืบสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พนักงานครูเทศบาล

 

นางคมคาย ศิริสวัสดิ์
ครู ค.ศ.2

 

นางสังข์ทอง  ชัยชนะ
ครู ค.ศ.1

 

ว่าง
ครูผู้ช่วย

ลูกจ้างประจํา

 

นางดวงเดือน ชินศรี
นักทรัพยากรบุคคล

 

นายวีระพล เรืองเศรษฐี
พนักงานขับรถยนต

 

นายโต บุญสวน
ภารโรง

พนักงานจ้าง

นางสาวบุษบา จูมมาสวง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอุดมพร ชัยชนะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายสงกรานต์ ดาวสว่าง
พนักงานประจํารถขยะ
นางสาววัชรี เกษสว่าง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

นางบุญมี มาพลัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายสุชาติ ปียืน
พนักงานประจํารถขยะ

 

นายวารี ชนะมาร
ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ

 

นางลัคนา ดาวสว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นายณัฐพล คนเพียร
พนักงานประจํารถขยะ

 

นางสุมาลี  ผาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายน้อย โคตรศรี
ยาม

 

นายสุวิชัย ชนะมาร
พนักงานประจํารถขยะ

 

นายไพรสนธ์ จันนาวัน
พนักงานขับรถประจํารถขยะ
นางภูวัน เทพวงสา
คนงานทั่วไป