ผู้บริหารเทศบาล

นายสมเกียรติ ยอดวงค์กอง

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเพีย

 

พงษ์พันธ์ พิมพระ ตำแหน่ง

รองนายกเทศมนตรี

วสุรัตน์ มะรี

เลขานุการนายก

สุพจน์ เทพวงสา ตำแหน่ง

รองนายกเทศมนตรี

นายณรงค์ มูลสมบัติ ตำแหน่ง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี