2.ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

ตำบลเมืองเพียประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน เต็มทั้งหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่ คือ หมู่ 4,5,6,10,12 และบางส่วนอยู่คาบเกี่ยวกับเขตเทศบาลตำบลกุดจับ จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่1,2,7,8,9,11

2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2557 มีจำนวน 2 เขตเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขตละ 6 คน รวมเป็น 12 คน