กองคลัง

นางรัศมี หนูราช
ผู้อํานวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นางสาวจันทนี ขานเกตุ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นางสาวภัณธิรา  กาญจนแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง

นางสาวณัฏฐณิชา วิพาทิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นางสาวภัสสดา โทกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได
 
นางสาวภัสสดา โทกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได