กองคลัง

นางรัศมี หนูราช
ผู้อํานวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นางสาวจันทนี ขานเกตุ
นักวิชาการคลังชํานาญการ

พนักงานจ้าง

 
นางสาวณัฏฐณิชา วิพาทิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นางสาวภัสสดา โทกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได
 
นางสาวภัสสดา โทกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได