@ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

– สรุปข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการ ประจำปี 2563 (ม.ค. – พ.ค. 63)

– รายงานสรุปผู้มาใช้บริการร้องทุกข์

– รายชื่อผู้เสียภาษี2561

-รายงานสรุปผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ปี 2561

– รายงานสรุปผู้มาใช้บริการร้องทุกข์ปี 2561