@ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติ

– คำแถลง.1

– คำแถลง.2

– คำแถลง.3

– บันทึกหลักการและเหตุผล

– บันทึกหลักการและเหตุผล.1

– บันทึกหลักการและเหตุผล.2

– รายงานประมาณการรายจ่าย

– รายงานประมาณการรายรับ

– รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

– รายละเอียดประมาณการรายรับ