@ E-Service

ช่องทางที่สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์

  1. ผ่านช่องทาง ฝากข้อความในเฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเมืองเพีย
  2. ผ่านช่องทาง เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเมืองเพีย