@ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

2.ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

3.กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติส่งเสริมจริธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร

4.เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ