@ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเพีย ประจำปี 2562

# สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

# สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

# สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

# สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

# สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

# สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1