@ ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองเพีย

# ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

# ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

# ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

# ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

# ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

# ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2562

# ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2563