3.ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,430 คน แยกเป็นชาย 2,726 คน หญิง 2,704 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 106.47 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ 15 เดือน ตุลาคม 2559)

หมู่ที่  หมู่บ้าน  ประชากร  รวม (คน)  หลังคาเรือน 
ชาย (คน)  หญิง (คน) 
1  เพีย  77  75  152  221 
2  หัวขัว  229  211  440  176 
4  ดงน้อย  584  575  1159  315 
5  โสกแก  440  458  898  212 
6  ข่า  418  417  835  217 
7  หัวขัวน้อย  7  4  11  23 
8  โนนเมือง  129  133  262  146 
9  โนนสำราญ  118  117  235  141 
10  ศรีวิไล  233  217  450  168 
11  ดงเค็ง  18  14  32  38 
12  คำเจริญ  473  483  956  258 
  รวม  2,726  2,704  5,430  1,915 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี