4.สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา แห่ง ได้แก่ 

1.โรงเรียนบ้านข่า จำนวนนักเรียนประมาณ 55 คน 

2.โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญจำนวนนักเรียนประมาณ  107 คน 

3.โรงเรียนบ้านดงน้อย จำนวนนักเรียนประมาณ  43 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง ได้แก่ 

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเรียบทายราม จำนวนนักเรียนประมาณ 67 คน 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีหนาราม จำนวนนักเรียนประมาณ  30 คน 

 ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.เมืองเพีย)  1  แห่ง 

4.2 สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกแก 1 แห่ง 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเมืองเพีย 1 แห่ง 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน5แห่ง 

4.3 อาชญากรรม

 

4.3 ยาเสพติด

 

4.4 การสังคมสงเคราะห์