8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

 8.1 การนับถือศาสนา

ประชาชน ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และมี ร้อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์ 

โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจำนวน   7    วัดได้แก่ 

  1. วัดสีหนารา
  2. วัดป่าหนองสีดา
  3. วัดเรียบทายราม
  4. วัดป่าคำเจริญ
  5. วัดป่าเทพปัญญาราม
  6. วัดป่าวิปัสสนาชัยยาราม
  7. วัดศรีสุธรรมมาราม

8.2 ประเพณีและงานประจำปี

ช่วงเดือนเมษายน งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน  

ช่วงเดือน มกราคม – เดือนมีนาคมของทุกปี งานประเพณีบุญผะเหวด  

ช่วงเดือน พฤษภาคม – เดือนมิถุนายนของทุกปี งานประเพณีบุญบั้งไฟ  

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ  

กลุ่มจักรสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หมู่ 5 

ภาษาถิ่น คือ  

ภาษาอีสาน  

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  

ถั่วลิสงคั่วทราย ดอกไม้ประดิษฐ์